RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że:

  1. Państwa dane będą przetwarzane przez Fincon Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (ul. Barona 30, 43-100 Tychy), będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu przygotowania i realizacji umowy / zlecenia brokerskiego.
  2. Odbiorcami Państwa danych będą zakłady ubezpieczeń oraz podmioty świadczące usługi outsorcingowe dla Administratora, dostarczające usługi księgowe, IT oraz organa publiczne na podstawie wymogów ustawowych.
  3. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  4. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację o miejscu udostępnienia danych.
  5. Informujemy, że Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wymagany prawem, lecz nie dłuższy niż 10 lat.
  6. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych.
  7. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.
  8. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych może uniemożliwić realizację usług w ramach wiążących nas umów.
  9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fincon Sp. z o. o., zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Maciejem Krukowskim, na adres poczty elektronicznej iod@fincon.pl lub pod nr tel. +48 32 788 17 03.