SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA UBEZPIECZENIOWE
Rozumiejąc poziom skomplikowania i skalę problemów związanych z ubezpieczeniem dużych zakładów przemysłowych, nasze wysiłki koncentrujemy się na trzech najważniejszych z punku widzenia naszych klientów, kluczowych obszarach.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Przejmujemy na siebie w całości wszystkie aspekty związane z ubezpieczeniem, tj. analizujemy i szacujemy możliwe ryzyka, oceniamy dotychczasową efektywność ochrony ubezpieczeniowej, konstruujemy portfel asekuracyjny, monitorujemy zmiany wpływające na warunki ubezpieczenia oraz prowadzimy likwidację szkód.

OPTYMALIZACJA

Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia i wielość zmiennych, wpływających na ocenę ryzyka oraz koszt umowy ubezpieczeniowej, kładziemy duży nacisk na rzetelne szacowanie mogących pojawić się zagrożeń. Poszukujemy jednocześnie na międzynarodowych rynkach reasekuracyjnych najkorzystniejszych warunków, gwarantujących najlepsze warunki ochrony dla naszych klientów.

ZAUFANIE

Mamy świadomość następstw wiążących się z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, chroniącej majątek i interesy naszych klientów nierzadko liczony w miliardach złotych. Mając na uwadze poziom odpowiedzialności, jaki ciąży na naszych klientach, podstawą współpracy z nami jest zaufanie, budujące poczucie zrozumienia wzajemnych intencji i motywacji. Zaufanie, które opieramy na prostych zasadach zarządzania projektem ubezpieczeniowym, współpracy i dobrej komunikacji oraz transparentności warunków naszych wynagrodzeń.